Zonnewarmte is gratis, onbeperkt en voor iedereen

De energie die de zon naar de aarde uitstraaltt is immens groot en wordt ter beshikking gesteld zonder tussenstations als opslag, transport en levering.. Dit maakt van deze energievorm een uiterst gunstig alternatief. Darenboven ontstaan bij de aanwending van zonnewarmte geen rookgaasen en geen schadelijke milieubelastende stoffen. We kunnen echter niet onze totaaale warmtebehoefte aan deze energie toe vertrouwen . Echter als bijkomende warmtebron voor warmwaterproductie en ondersteuning van de verwarminginstallatie is de zon in onze regio zeer geschikt.

De totale zoninstraling per jaar op de totale aardoppervlakte is gelijk aan 10.000 maal de totale wereldenergievraag per jaar. Een klleine omrekening geeft aan dat in minder dan een uur de zon de wereldenergievraag van een jaar levert. Dat is het theoretische aanbod.
Stijgende energieprijzen en de begrensde beschikbaarheid van fossiele brandstoffen zijn de motieven voor een doordacht zoeken naar alternatieve energiebronnen. Het gebruik van zonnenergie vrijwaart ons leefmilieu en de energiereserve en wordt dubbel beloond : aan de ene kant bespaart een zonnesysteem brandstof en daarmee ook geld en anderzijds biedt de staat een grote waaier van subsidies voor de installatiekosten.

De opvang van zonne energie

Het bescheiden oppervlak van een zonnecollector laat toe een deel van de immense zonnewarmte op te vangen.. De op het aardoppervlak invallende straling wordt als globale straling aangeduid.De glabale straling wordt opgedeeld in directe straling - straling bij klare hemel en direct invallend zonlicht - alsook diffusie straling die door de wolken verstrooid wordt.
Door het KMI werden de hiernavolgende gemiddelde globale stralingen gemeten : Ukkel : 985 , Oostende : 1.074 en Saint-Hubert : 1.020 kWh/m2. en per jaar op een horizontaal oppervlak. De grootste hoeveelheid aan zonnewarmte kan opgenomen worden, wanneer de zonnecollector naar het zuiden is gericht. Een oost-georienteerde collector benut vooral de morgen- en middagzon. De opbrengst langs de oostgeorienterde collector is ongeveer gelijk met de westkant, doch kan beinvloed worden door ochtendnevel.

Het meest gebruikte coolectortype is de zogenaamde vlakke collector. Bij dit type doordringt de invallende zonnestraling de collectorglasplaat, waarvan de oppervlakte een fijne structuur heeft. Deze zorgt ervoor dat nagenoeg de volledige zonnestralen op de absorber invallen en slechts een klein deel door de plaat gereflecteerd wordt. Deze vormt een groot deel van de zonneinstraling in warmte om. Een klein deel reflecteerd en wordt door de onderzijde van de glasplaat teruggekaatst. De glasplaat van de zonnecollector zorgt er tevens voor dat voorbij stromende lucht de absorber niet afkoelt. Om te verzekeren dat de absorber op de rugzijde zo weinig mogelijk warmte verliest, is deze aan de onderkant met een dikke isolatiemat beschermd. De collectorkader zorgt voor een stabiele mechanische opbouw een biedt vele montagevarianten. Het warmtetransport van de collector naar de gebruiker (zonneboiler of ondersteuning verwarming) geschiedt via de collectorkringloop. Voor vorstbeveiliging wordt als warmtetransportmedium een mengsel van water en glycol gebruikti. Als vuistregel kan men aannemen dart een collector een jaaropbrengst heeft van 1000kWh/m2 colectoroppervlak.

Toepassingen

  • Zonnesysteem voor warmwaterproductie met zonneboiler

    Een zonnesysteem voor de productie van sanitair warmwater wordt zo gedimensioneerd dat in de zomermaanden de behoefte aan sanitair warmwater volledig afgedekt wordt. In de overgangsmaanden en de wintermaanden wordt het water hiermee voorgewarmd. De verhouding tussen de benutte zonne energie en de totale benodigde energie noemt men de dekkingsgraad . Bij zonnesysstemen met warmwaterproductie ligt deze bij ca. 60 procent - dit betekent dat op jaarbasis 60 procent van de nodige energie voor warmwaterproductie kostenloos door de zon geleverd wordt.

  • Zonnesysteem voor ondersteuning van de verwarming

    Bij zonnesysteemen voor warmwaterproductie en ondersteuning van de verwarming wordt de dekkingsgraad t.o.v.de totaal verbruikte braandstof berekend. Dezee dekkingsgraad kan tot 30% bereiken , dit betekent dat een groot deel van de globale energie voor de warmtetoevoer van de woning via de installatie aan zonnecollectoren kan bespaard worden. Bij de zonnesystemen met ondersteuning van de verwarming zijn grotere collectorvelden nodig, en aan de hand van eens simulatiebetrekening met kosten en baten analyse wordt het optimale aantal collectorvelden bepaald.
Zonnesysteem WTS-F1 indak - Abb.: Max Weishaupt Gmbh

Wij denken vooruit, U toch ook ...
kies vandaag nog voor alternatieve energie met zonnesystemen

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11