Regenwater een hemelse gift

Regenwater is gratis en overvloedig beschikbaar. Het mag dan al gratis zijn, voor veel mensen is het opvangen en gebruiken van regenwater niet vanzelfsprekend. Alhoewel regenwater opvangen is niet moeilijk. Een regenton onder de regenpijp en u beschikt over een voorraadje zacht water voor bijvoorbeeld de planten in huis en tuin of voor het wassen van de auto. Met een minimale uitgave een onmiddellijke besparing, want u verbruikt minder drinkwater dat u anders moet aankopen.

Wat zijn de voordelen?

 • Goedkoop : Regenwater gebruiken levert een aantal voordelen op. Regenwater is veel goedkoper dan leidingwater want het kost niets. De installatie van een put, een pomp en de toebehoren kosten natuurlijk wel geld. Maar omdat regenwater gratis is kan u de regenwaterinstallatie in korte tijd terugverdienen. Daarna steekt u een deel van de drinkwaterfactuur en van de milieuheffing op zak.
 • Milieuvriendelijk Door regenwater te gebruiken in plaats van leidingwater spaart u ook een hoeveelheid drinkwater, dat voor een groot deel uit ruw grondwater komt of speciaal wordt opgewerkt. Eigenlijk is drinkwater water van een hoge kwaliteit. Om het toilet te spoelen of om te poetsen is die hoge kwaliteit niet nodig. Als we daarvoor dan geen drinkwater meer gebruiken vrijwaart men hiermee de grondwaterreserve.
  Regenwater opvangen heeft verder een bufferend effect op de afvoer van regenwater naar het rioleringsstelsel en op de belasting van de waterzuiveringstations. Regenwater van het dak en de oprit direct naar de riolering leiden, zorgt bij hevige regenval voor massa's water in de rioolbuizen. Het rioleringsstelsel kan dit niet meer verwerken. Gevolg: na een onweer komt het verdunde afvalwater in het waterzuiveringsstation terecht om gezuiverd te worden. Maar verdund afvalwater is minder geschikt voor een optimale rendement van de zuiveringsinstallaties. Overbelasting van het afvoersystemen zijn ook verantwoordelijk voor overstromingen, zodat stroomafwaarts huizen en straten blank komen te staan.
 • Zacht en gezond - voor toestellen en planten Omdat regenwater veel zachter is dan leidingwater ontstaat ook veel minder snel kalkaanslag op het verwarmingselement of op de toevoerleidingen van toestellen. Zo blijven ze efficiënter werken en gaan ze langer mee. In een toilet met regenwaterspoeling zal u ook geen kalkaanslag moeten afschuren. Kamerplanten die tijdens een malse regenbui een tijdje buitengezet worden knappen daarvan zienderogen op. Waarom ze dan niet elke keer gieten met regenwater in plaats van met leidingwater?
   

Wat kan men ermee aanvangen?

In Vlaanderen verbruikt een persoon per dag gemiddeld 119 liter water. Het dagelijks verbruik kan veel verschillen van gezin tot gezin naargelang de watervraag die afhankelijk is van de gewoonten in het gezin: bijvoorbeeld baden of douchen, de auto wassen met emmers of met de tuinslang en van waterbesparende ingrepen in de woning. Een WC met spaartoets, een spaardouchekop,en waterzuinige was- en afwasmachine….Per m2 geprojecteerde dakoppervlakte kan gemiddeld ca 0,7 m3 regenwater per jaar opgevangen worden. Dankzij het dagelijkse gebruik van regenwater kan het spaarresultaat in een jaar oplopen tot enkele tientallen kubieke meters water. En dus levert het ook een financiële besparing op!

Wat zegt de wet?

Sinds september 1999 verplicht de Vlaamse overheid al wie een eengezinswoning bouwt of verbouwt om een regenwaterput aan te leggen. . Voor bestaande woningen is de aanleg van een regenwaterput niet verplicht. De bouw van de put moet voor het Vlaams gewest voldoen aan een aantal voorschriften:
 • De put kan minstens 3000 liter bevatten.
 • De put ontvangt het regenwater van minstens de helft van de dakoppervlakte van de woning.
 • Er moet een pomp op aangesloten worden.
 • De overloop van de put moet aangesloten worden op een gracht, oppervlaktewater, infiltratievoorziening of op een regenwaterafvoerleiding van het gescheiden rioleringsstelsel. Wanneer deze voorzieningen niet voorhanden zijn kan de overloop aangesloten worden op het gemengd riool.
 • De put moet geplaatst zijn voordat de woning in gebruik wordt genomen.

 

Niet alleen het Vlaams gewest legt verplichtingen op. Ook veel gemeenten maakten reeds zelf een gemeentelijke bouwverordening over regenwater. De gemeentelijke bouwverordeningen zijn soms strenger dan die van het Vlaams Gewest vb. in plaats van de helft van het dak moet soms het regenwater van het volledige dak opgevangen worden. Vraag dus altijd eerst advies bij de milieudienst van uw gemeente. In een gemeentelijke bouwverordening inzake regenwater worden de voorwaarden opgesomd waaraan de regenwaterinstallatie moet voldoen.

Worden er subsidies toegekend ?

Bij een bestaande woning is het moeilijker om de stap naar regenwatergebruik te zetten dan bij nieuwbouw of vernieuwbouw. Er komt toch altijd wat breek- en herinrichtingswerk aan te pas. Een geldelijk steuntje in de rug kan de inwoners dan overhalen om het toch te doen. Sommige gemeenten subsidiëren daarom de regenwaterinstallatie bij oudere woningen. Een aantal gemeenten verhoogt dan ook nog de premie naargelang er een WC of een wasmachine op aangesloten is. Sommige gemeenten maken geen onderscheid tussen nieuwbouw/ vernieuwbouw en een bestaande woning en subsidiëren beide. Een aantal gemeenten hebben een afspraak met het Vlaams Gewest om het afkoppelen van regenwater aan te moedigen. De inwoners van deze gemeenten krijgen voor een regenwaterinstallatie twee premies: een gemeentelijke en een Vlaamse. Informeer bij de gemeente wat de procedure is om de gemeentelijke en eventuele gewestelijke premie te bekomen</p>.

Welk pompsysteem kiezen?

Het verzamelde regenwater in een ondergrondse regenput kan gebruikt worden voor de verschillende toepassingen. Het moet nu enkel nog opgepompt worden. Er zijn verschillende soorten pompen :
De zuigerpomp werkt op basis van een zuigermechanisme dat aangedreven wordt door een elektromotor. Het aangezogen water wordt in een drukvat geperst. Dit is een dure en onderhoudsintensieve pomp.
De centrifugaalpompen waarvan er drie types zijn : de hydrofoorgroep, de drukgestuurde pomp en de dompelpomp.
De hydrofoorgroep is een combinatie van een centrifugaalpomp met een drukvat. In het drukvat zit aan de ene kant het regenwater en aan de andere kant lucht. De twee blijven gescheiden door een rubberen membraan. De pomp vult het vat tot een bepaalde druk wordt bereikt. Bij verbruik van water, stijgt het luchtvolume en daalt de druk. Beneden een bepaalde druk, treedt de pomp terug in werking. Dit systeem is goedkoop en betrouwbaar maar heeft als nadeel dat de uitgangsdruk niet constant is en relatief luidruchtig.
Dit kan verholpen worden door een centrifugaalpomp met meerdere waaiers (meertraps-waaierpomp) te gebruiken.
De drukgestuurde pomp heeft geen reservoir. Zodra er water wordt verbruikt daalt de druk een beetje en gaat de pomp reageren. Deze elektronisch gestuurde pomp houdt de druk dus constant. De drukgestuurde pompen zijn duurder, maar eisen geen bijkomende drukregelaar en zijn minder luidruchtig. De dompelpompstaat op de bodem van de put en zuigt het water rechtstreeks aan. De verdere opstelling ziet er hetzelfde uit als de hydrofoorgroep. De dompelpomp is geruisloos, neemt geen plaats in maar is een duurdere pomp. Ander nadelen zijn de grotere kans op opzuigen van verontreinigingen en de minder praktische opstelling bij onderhoud of panne.

Een regenwatersysteem: ...een milieuvriendelijk en economisch alternatief

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11