PRIVACYVERKLARING

Van de onderneming:

Groothandel Verwarming Konstruktie nv
Schaliënhoevedreef 1 A
Ondernemingsnummer 0407.187.291
RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen:
E-mail:
Tel.nr: +32 (0)15 20 65 65

Hierna genoemd als “GVK”
 
 

ALGEMEEN

Als GVK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.
GVK wil zijn klanten en de gebruikers van zijn diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.
Wij willen onze klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om de klanten een optimale service aan te bieden.
Deze Privacy verklaring is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op bezoekers van de website “www.gvk-hvac.be”.
Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens GVK verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

GVK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u:
- gebruik maakt van de diensten en producten van GVK
- omdat u deze gegevens zelf : 
     - bij het invullen van een contactformulier op de website   
     - bij een bezoek aan onze toonzaal op bovengenoemd adres    
     - bij een werfbezoek in het kader van een offerte en/of dienstverlening   
     - bij een schriftelijke, telefonische, fax- en/of e-mail aanvraag uwerzijds

aan GVK verstrekt.

GVK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Aanhef (Dhr./ Mevr. , etc)
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

GVK treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van de producten en diensten van GVK.
In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijke vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door GVK voor zover deze nodig zijn in het kader van onze producten en diensten.

GVK kan uiteraard niet aan een vraag, producttoelevering en/ of dienstverlening voldoen wanneer de door ons hiervoor benodigde en gevraagde inlichtingen niet ter beschikking gesteld worden.

WAAROM GVK GEGEVENS NODIG HEEFT

GVK verwerkt persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren

GVK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt , en/of per e-mail of per post u te kunnen benaderen om een vraag uwerzijds te beantwoorden.

Daarnaast kan GVK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit diensterverleningen in het kader van onze beroepsactiviteiten: installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie met de hieraan verbonden administratieve , wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen. 


HOE LANG GVK GEGEVENS BEWAART

GVK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Om wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen na te komen of uit juridische noodzaak worden de gegevens gearchiveerd volgens de wettelijk voorziene bewaartermijnen. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.


DELEN MET ANDEREN

GVK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan uw verzoek , of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige dienstverleningen niet meer kunnen aangeboden worden door GVK.


COOKIES EN DE WEBSITE

Website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door GVK enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Voor meer informatie dienaangaande verwijzen wij naar de “Disclaimer” gepubliceerd op de website.
Cookies
Op onze website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een “functionele cookie”. 
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies,waarom en hoe, verwijzen wij naar het “Cookiebeleid” gepubliceerd op de website.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
  GVK zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de dertig dagen op uw verzoek reageren.
Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie)


BEVEILIGING

GVK neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van GVK dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

De website “www.gvk-hvac.be” vermeld links naar sites van derden (sociale media, beroepsverenigingen..) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. De gebruiker wordt aangeraden dit zelf na te gaan door de privacyverklaring te raadplegen die op iedere website moet voorkomen.
De website maakt verder gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GVK verzamelde persoonsgegevens , neem dan contact met GVK   door het versturen van een brief aan bovenvernoemd adres of via e-mail aan


CONTACTGEGEVENS

Een vraag of een verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacyverklaring kan ten alle tijden gericht worden aan:

Groothandel Verwarming Konstruktie nv
Schaliënhoevedreef 1 A, B-2800 Mechelen
Tel: +32 (0)15 20 65 65:
E-mail :


WIJZIGINGEN

GVK houdt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. De laatste update wordt op de website gepubliceerd en het verdient aanbeveling om deze geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ver 02 2018-05-24

Van de onderneming:

Groothandel Verwarming Konstruktie nv
Schaliënhoevedreef 1 A
Ondernemingsnummer 0407.187.291
RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen:
E-mail:
Tel.nr : +32 (0)15 20 65 65

Hierna genoemd als “GVK” 
 

HOSTING

De webruimte www.gvk-hvac.be wordt gehost door:

One.com Nederland
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam Nederland
Faxnr: +31 (0)20 890 3826

De privacyverklaring van dit hostingsbedrijf vindt u op de website: https://www.one.com/nl/

WEBSITE

De website “https//www.gvk-hvac.be” werd heel zorgvuldig samengesteld. GVK kan echter niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. GVK sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit het gebruik van deze website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding of grove nalatigheid vanwege GVK. 

De specifieke kenmerken, toelichtingen en technische specificaties van de producten die voorgesteld worden op deze website kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht. 

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat GVK het verzoek niet kan afhandelen. 

Deze website bevat koppelingen naar andere websites. GVK kan niet aansprakelijk zijn voor de bescherming van gegevens of de inhoud van deze websites.

De kracht van voorbereiding


De nieuwbouw of de renovatie van uw verwarmingsinstallatie vraagt een goede voorbereiding.
Bij de planning van uw project stoot u zeker op vele vragen zowel op economisch als technisch vlak als :
Hoe kies ik de optimale branstof voor mijn project ?
Zijn er fiscale tegemoetkomingen voor mijn project ?
Worden premies toegekend door lokale instanties als de gemeente, de netbeheerders en de provincie ?
Welke onderhoudsverplichtingen en aanbevelingen zIjn van toepassing ?
Worden subsidies worden toegekend door de federale en de regionale overheden ?
Welke punten moet ik bij de globale planning van mijn nieuwbouw of renovatie in acht nemen?

Onderstaand vindt u een beperkte opsomming van nuttige links die, zonder uiteraard volledig te kunnen zijn een hulpmiddel en bron van informatie zijn bij de uitbouw en het ontwerp van uw project.


Nuttige websites voor de planning van uw verwarming

www.informazout.be Informatiecentrum over verwarmen van gebouwen met mazout.
www.aardgas.be Website van het FIGAS en het KVBG met informatie over handelingsbevoegdheid, lijst met gehabilliteerde installateurs en van de HR+ gastoestellen.
www.eandis.be Onhafhankelijke dienstverlening aan de Vlaamse gemengde distributiebeheerders: Premies Rationeel energieverbruik
www.energiesparen.be Website van het Vlaams Energieagentschap met uitgebreide energiespecifieke informaties
www.minfin.fgov.be Ministerie van Financiën
Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen
Inkomsten 2010 (aanslagjaar 2011)
www.mineco.be Ministerie van economische zaken met informatie over energie en energieprijzen.
www.wtcb.be Website van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) met een databank van publicaties en informatie over bouwproducten.
www.ubbu-ics.be/ Belgische installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimaatregeling en aanverwante beroepen
www.binnenklimaat.be Korte film van 3min over het thema :
"Waarom ventileren ?"
     

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11